Privacy- en Cookiestatement StemWijzer

Bij StemWijzer nemen we uw privacy en uw kiesrecht zeer serieus. Uw informatie wordt daarom op een veilige manier verwerkt en gebruikt, en waar mogelijk geanonimiseerd. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld. In dit privacy- en cookiestatement kunt u lezen op welke manier met uw gegevens wordt omgegaan wanneer u gebruik maakt van de StemWijzer. We raden u daarom aan dit privacy- en cookiestatement aandachtig door te lezen.

Van wie is de StemWijzer?

De StemWijzer is een online kieshulp van de Stichting ProDemos − Huis voor democratie en rechtsstaat ("ProDemos"). Deze kieshulp biedt u de mogelijkheid om informatie in te winnen over de standpunten van verschillende politieke partijen in Nederland en om te toetsen met welke partij u de meeste raakvlakken heeft.

Stichting ProDemos − Huis voor democratie en rechtsstaat is verantwoordelijk voor de in dit document beschreven verwerkingen van persoonsgegevens.

Hofweg 1 H
2511 AA Den Haag
Telefoon: 070 757 02 00
E-mail: stemwijzer@prodemos.nl

Welke gegevens worden er verzameld om de StemWijzer normaal te laten functioneren?

Om de server van de StemWijzer normaal te laten functioneren slaat ProDemos een aantal (technische) gegevens van u op in logbestanden. Concreet gaat het om gegevens zoals:

Wanneer de StemWijzer wordt gestart, wordt de StemWijzer lokaal geladen op uw eigen apparaat (zoals een computer, tablet of telefoon). Uw antwoorden op de stellingen en vragen binnen de StemWijzer, alsmede uw resultaat na voltooien van de StemWijzer, worden uitsluitend geregistreerd en bewaard op uw eigen apparaat. Deze gegevens worden niet teruggestuurd naar (de servers van) ProDemos of op een andere manier aan ProDemos ter beschikking gesteld.

Welke gegevens worden er verzameld door Google Analytics?

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Dat wil zeggen dat we de informatie die we daarbij verkrijgen, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) maar zonder de laatste drie cijfers hiervan, wordt overgebracht naar Google en door Google wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Daarnaast hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan echter wel informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.

Let op: het privacybeleid van Google kan regelmatig wijzigen.

Welke gegevens worden verzameld als u er toestemming voor geeft?

Bij het bezoeken van de StemWijzer krijgt u, nadat u de antwoorden op de stellingen heeft gegeven, de mogelijkheid om inzage te krijgen in vergelijkbaar keuzegedrag van andere gebruikers. Tevens wordt u de mogelijkheid geboden om uw resultaten, in geanonimiseerde vorm (ontdaan van uw IP-adres en overige technische gegevens), beschikbaar te stellen voor onderzoeksdoeleinden van universiteiten. Indien u toestemming geeft, worden uw antwoorden op de stellingen en welke thema's u als extra belangrijk heeft aangevinkt, naar de server van ProDemos gestuurd. Indien u toestemming geeft wordt ook uw IP-adres (in gepseudonimiseerde vorm) en het tijdstip van gebruik meegestuurd naar de server van ProDemos voor het beveiligen van de data. Toestemming geven is niet verplicht. Ook als u geen toestemming geeft, kunt u de uitslag van uw eigen StemWijzer bekijken.

Voor welk doel worden gegevens verzameld?

De gegevens die bij uw gebruik van de StemWijzer van u worden verzameld door ProDemos worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

Hoelang worden gegevens bewaard?

De technische gegevens worden maximaal dertig (30) dagen bewaard. Daarna worden deze gegevens vernietigd. De anonieme gegevens, om u inzage te bieden in vergelijkbaar keuzegedrag van andere gebruikers, worden bewaard tot dertig dagen na de verkiezingen. De anonieme data, verzameld voor overdracht aan universiteiten voor onderzoeksdoeleinden, bewaren wij gedurende vijftien (15) jaar. Voor het beveiligen van de gegevens op de server slaan we uw IP-adres (in gepseudonimiseerde vorm) en het tijdstip van gebruik maximaal vierentwintig (24) uur op.

Hoe gaan wij om met de gegevens die wij via onze StemWijzer verzamelen?

Zoals hierboven reeds aangegeven, gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. De gegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen, behalve aan partijen die onze website technisch mogelijk maken. Met hen hebben wij strikte afspraken gemaakt. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven of wij dit op basis van de wet moeten doen.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

ProDemos heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens die zij verwerkt te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Hiervoor slaat ProDemos gegevens die tot u herleidbaar zijn tijdelijk op, in strikt beveiligde vorm. Daarnaast slaat ProDemos uw keuzes alleen op als u hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. ProDemos zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is.

Welke cookies gebruiken wij?

Op StemWijzer wordt gebruik gemaakt van de cookies van Google Analytics. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van de StemWijzer kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van een apparaat (zoals een computer, tablet of telefoon) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld.

Hoe kan ik cookies verwijderen of uitschakelen?

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen. Tevens kunt u ook het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browser instellingen te wijzigen (bekijk uw browser-hulppagina voor exacte instructies).

Welke rechten heb ik?

Op grond van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten. Zo mag u reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daarnaast mag u bij ons een verzoek tot inzage doen, om in te zien welke gegevens ProDemos over u heeft vastgelegd. Uw verzoek tot intrekking van uw toestemming, of om inzage van uw gegevens kan verstuurd worden naar stemwijzer@prodemos.nl. ProDemos zal altijd proberen binnen vier (4) weken te reageren op uw inzageverzoek. Omdat ProDemos geen naam of andere direct identificerende gegevens van u tot haar beschikking heeft, kan het zijn dat we u vragen om aanvullende gegevens te verstrekken ter verificatie van uw identiteit, voordat ProDemos kan voldoen aan uw inzageverzoek. Denk hierbij aan een cookie ID of uw IP-adres. Verder kan het zo zijn dat ProDemos geen herleidbare gegevens meer van u tot haar beschikking heeft. Dit vanwege het beleid om herleidbare gegevens enkel tijdelijk op te slaan, en wanneer mogelijk te anonimiseren.

Indien u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe richten aan ProDemos op het voornoemde e-mailadres. U kunt verzoeken dat ProDemos uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, verplaatst of afschermt. ProDemos zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien ProDemos uw verzoek afwijst, zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Kan dit privacy- en cookiestatement worden gewijzigd?

Dit privacy- en cookiestatement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van de StemWijzer (https://stemwijzer.nl). Het verdient dan ook aanbeveling om ons privacy- en cookiestatement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u klachten over onze omgang met uw gegevens?

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy- en cookiestatement dan kunt u een e-mail sturen aan stemwijzer@prodemos.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 070-7570200.

Laatst gewijzigd: februari 2018